Haputale

Lipton's Seat, em Haputale
Lipton’s Seat, em Haputale